NSAIS Rules

NSAIS Rules (in Finnish, will be translated later)

NORTH EUROPEAN SOCIETY FOR ADAPTIVE AND INTELLIGENT SYSTEMS (NSAIS)

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

ARTIKLA I. Nimi.

Yhdistyksen nimi on The North European Society for Adaptive and Intelligent Systems, josta käytetään lyhennettä NSAIS. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja se toimii maailmanlaajuisesti.

ARTIKLA II. Tarkoitus.

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on
 • edistää alan tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta
 • kannustaa koulutuslaitoksia
 • edistää teknologian siirtoa
 • tarjota foorumi keskusteluille ja
 • lisätä alan julkista kiinnostusta
 1. Yhdistys tulee keskittymään adaptiivisiin ja älykkäisiin järjestelmiin ja erityisesti sumeiden järjestelmien, hermoverkkojen ja evoluutiolaskennan teorioihin ja sovelluksiin sekä näihin liittyviin tutkimusalueisiin kuten laskennallisiin metodeihin ja tietojenkäsittelyyn yleensä.
 1. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa sekä myös muiden alan tutkimustyötä ja sovelluksia tekevien ryhmien kanssa.
 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tulee tuottamaan akateemisia julkaisuja sekä järjestämään koulutustilaisuuksia ja konferensseja.
 1. Yhdistyksen viralliset kielet ovat englanti ja suomi.

 

ARTIKLA III. Jäsenet

 

 1. Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä. Näiden ryhmien määrittelyt ja niihin kuuluvien jäsenten vaatimukset ja oikeudet ovat seuraavat:

Varsinaiset jäsenet: Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea kuka tahansa henkilö, jota kiinnostaa yhdistyksen tarkoituksen edistäminen ja joka on valmis hyväksymään sen säännöt. Hyväksyminen edellyttää yhdistyksen hallituksen yksimielistä päätöstä ja yhdistyksen yleiskokouksen yksinkertaista enemmistöpäätöstä. Jäsenmaksu on yksi euro vuodessa, ellei yleiskokouksessa toisin päätetä.

Opiskelijajäsenet: Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa opiskelija, joka on kiinnostunut artiklassa kaksi esitetyistä tieteenaloista. Päätöksentekomenettely on sama kuin varsinaisten jäsenten kohdalla. Opiskelijajäsenen vuosimaksu on puolet varsinaisen jäsenen maksusta.

Kannattajajäsenet: Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä mikä tahansa yhteisö tai yritys. Päätöksentekomenettely on sama kuin varsinaisten jäsenten kohdalla. Kannattajajäsenen vuosimaksu on kymmenen (10) varsinaisen jäsenen vuosimaksun suuruinen.

Kunniajäsenet: Hallitus voi kutsua ansioituneen henkilön kunniajäseneksi yhdistykseen. Jäsenyyden hyväksyminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Kunniajäsenet eivät maksa vuosimaksua.

 1. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni kussakin jäsenille alistetussa äänestyksessä. Jokaisella kannattajajäsenellä on oikeus nimittää edustajakseen yksi varsinaisen jäsenyyden ehdot täyttävä henkilö, jolla on käytössään yksi ääni kussakin jäsenille alistetussa äänestyksessä. Muilla jäsenillä ei ole äänivaltaa.
 1. Yhdistyksen hallitus voi perustellusta syystä yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä erottaa joko määräaikaisesti tai kokonaan jäsenen asianmukaisen kuulemisen jälkeen, ja voi myös erottaa kenet tahansa, joka ei enää täytä jäsenyyden ehtoja, sekä erottaa joko määräaikaisesti tai kokonaan kenet tahansa jäsenen, joka jättää asiaankuuluvat maksut suorittamatta. Kuka tahansa jäsen voi erota toimittamalla kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

 

ARTIKLA IV. Tilikausi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, tammikuun alusta joulukuun loppuun. Tilinpäätös ja asiaan kuuluvat asiakirjat sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen yleiskokousta. Tilintarkastajien on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen yleiskokousta.

 

ARTIKLA V. Hallitus.

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.
 1. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä. Hallitus nimittää keskuudestaan rahastonhoitajan sekä sihteerin, jotka yhdessä puheenjohtajan kanssa toimivat yhdistyksen toimihenkilöinä. Jokaisella hallituksen jäsenellä, toimihenkilöt mukaan lukien, on yhtäläinen äänivalta.
 1. Hallitusta johtaa puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan sihteeri, tai näiden molempien estyneenä ollessa kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistön valitsema puheenjohtaja.
 1. Puheenjohtaja on yhdistyksen ylin täytäntöönpanija, joka myös yleisesti ohjaa ja valvoo kaikkia yhdistyksen asioita ja sen toimintaa. Hän johtaa puhetta kaikissa jäsenten ja hallituksen kokouksissa. Hänellä on yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus yhdessä rahastonhoitajan, sihteerin tai jonkun muun asianmukaisen hallituksen valtuuttaman toimihenkilön kanssa kaikkiin kauppakirjoihin, kiinnityksiin, velkakirjoihin, sopimuksiin tai muihin hallituksen valtuutuksella toimeenpantaviin asiakirjoihin.
 2. Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen kaikissa kokouksissa. Hänen ollessaan estynyt hallituksen puheenjohtaja määrää pöytäkirjan pitäjän.
 1. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja on niistä vastuussa. Hän vastaanottaa ja kuittaa yhdistykselle mistä tahansa maksetut varat ja tallettaa nämä varat yhdistyksen nimissä pankkeihin, finanssiyhtiöihin tai muihin säilytyspaikkoihin.
 1. Toimihenkilöt eivät saa kiinteää palkkaa palveluksistaan, mutta voivat yhtiön hallituksen päätöksellä saada korvausta kohtuullisista kuluista osallistumisestaan hallituksen sääntömääräisiin tai ylimääräisiin kokouksiin sekä IFSA:n ja siihen kuuluvien yhdistysten valtuustojen kokouksiin, mutta mitään tämän kohdan sisältöä ei saa tulkita niin, että se estää toimitsijoita palvelemasta yhdistystä muillakin tavoin ja saamasta korvausta näistä palveluista.
 1. Toimihenkilöt eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen veloista, sitoumuksista tai muista velvoitteista. Jos joku toimihenkilö missä tahansa olosuhteissa todetaan korvausvelvolliseksi mistä tahansa hyvässä uskossa tehdystä päätöksestä tai teosta, yhdistys hyvittää sen hänelle täysimääräisesti.
 1. Hallitus nimitetään yhdistyksen yleiskokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yksi henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Sama jäsen voidaan valita kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kautensa, valitaan seuraaja ainoastaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 1. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) sen jäsenistä on saapuvilla.
 1. Hallituksen tehtävänä on:
 • huolehtia yhdistyksen yleisistä asioista
 • päättää vuosittaisesta yleiskokouksesta, lähettää kutsut ja valmistella käsiteltävät asiat
 • toimeenpanna yllämainitun kokouksen päätökset
 • hoitaa yhdistyksen taloutta
 • hyväksyä kaikki jäsenten ehdottamat toimet ja valvoa niitä
 • edustaa yhdistystä ulkopuolisille tahoille
 1. Nimitetty hallitus pitää kokouksen välittömästi yleiskokouksen jälkeen nimittääkseen ja valitakseen yhdistyksen toimihenkilöt, suunnitellakseen tulevan vuoden työohjelman ja tapahtumat sekä hoitaakseen muut mahdolliset yhdistyksen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi välttämättömät asiat.
 1. Hallituksen ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle puheenjohtajan tai kenen tahansa kahden hallituksen jäsenen toimesta. Puheenjohtaja päättää ylimääräisen kokouksen pitopaikasta.

ARTIKLA VI. Yleiskokoukset.

 1. Yhdistyksen yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Ajankohdasta ja muista käytännön asioista vastaa hallitus, kuitenkin niin, että kokous pyritään pitämään, mikäli mahdollista, yhdistyksen muun toiminnan yhteydessä. Koska kokous etupäässä käsittelee seuraavan vuoden toimintaa ja hallituksen jäsenten valitsemista, tulisi kokous pitää syyskauden aikana.
 1. Kokouskutsu ja asialista on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla.
 1. Hallituksen on järjestettävä ylimääräinen yleiskokous, kun vähintään 10% yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun hallitus on vastaanottanut vaatimuksen.
 1. Yleiskokouksen tehtävänä on
 • valita hallituksen jäsenet sekä yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 • käsitellä yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
 • päättää seuraavan vuoden toiminnasta, talousarviosta ja vuosimaksusta

ARTIKLA VII. Sääntöjen muuttaminen.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, oikaisemisesta tai kumoamisesta sekä uusien sääntöjen käyttöönottamisesta on tehtävä yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä. Muutoksia voi ehdottaa hallituksen enemmistö tai kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä, jotka toimittavat yhteisesti allekirjoittamansa pyyntökirjelmän sihteerille.

ARTIKLA VIII. Yhdistyksen lakkauttaminen.

Yhdistyksen lakkauttamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos sillä poikkeuksella, että lakkauttamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yleiskokouksessa. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi mahdollisesti jäljelle jääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.